Kansellering
Kansellering før seks veker (Helger i juni, juli og august:12 veker) til tilskiping: Administrasjonsgebyr på kr 300.-
Kansellering 6 - 2 veker  (Helger i juni, juli og august: 12 veker) før: Kunden må betale 25%
Kansellering 13 - 1 dag før: Kunden må betale 50%
Kansellering same dag eller ikkje møtt (No show): Kunden må betale 100%

I visse tilfelle kan det bli aktuelt å fråvike desse vilkåra på grunn av innsparte råvarer eller nye gjester.

AVBESTILLINGSFORSIKRING
Innan 6 dagar etter mottatt ordre er det høve til å teikne avbestillingsforsikring som gjeld ved legeattestert sjukdom og force majeure. Pris for denne er 3.5% av ordresummen utan drikke.

BETALING
Som regel må 50% av grunnprisen for ei tilskiping betalast ein månad på førehand etter faktura.
Restbetaling skjer med kontantar eller bankkort - ikkje kredittkort. Store bedrifter kan få faktura med forfall etter ti dagar. Utanlandske gjester må hugse å ta med kontantar sidan vi ikkje tek utanlandske bankkort.

ALKOHOL
Selskapsarrangørar bør informere gjestene sine om at vi er underlagt skjenkeløyvelovgjevinga. Det vil seie at det ikkje er høve til å nyte eigen alkoholhaldig drikke i selskapslokala, i badestampen eller ute på tunet.

 

Leverandørvilkår:
Uppigard Natadal vil returnere fakturaar som ikkje som ikkje oppfyller statens krav for kva som skal stå på ein faktura.
Ordrestadfesting skal sendast over epost til:
dag@natadal.no
Leverandørar som sender purring på ein faktura som er betalt, eller som ikkje er sendt, må betale for vår kostnad med rekneskapskontoret, til vanleg kr 500,-. Faktura blir sendt.
Administrasjonsgebyr, leveringsgebyr og/eller fakturagebyr blir ikkje godteke. / Administration fee and invoice fee not accepted.

 

  

 

 

 
UPPIGARD NATADAL, 3841 FLATDAL
Vertskap: Mette og Dag Aanderaa

Tlf.: 350 65 900 - faks: 350 65 901 - Mobil: 906 06 100 - Bankgiro: 2711.05.06568
Organisasjonsnr: 969 442 299 MVA - E-post:dag@natadal.no